POVINNÉ INFORMACE A POUČENÍ

Předmětem našeho podnikání je pouze výkon advokacie ve smyslu zákona č. 85/1996 Sb. o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.

Advokacii vykonáváme v souladu s § 15 zákona o advokacii jako společníci společnosti miller & miller advokáti, s.r.o., zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 335129, IČ: 09360859, sídlo: Pražská 777, 252 64 Velké Přílepy.

Kromě právních předpisů, zejména občanského zákoníku a zákona o advokacii, jsme vázáni i stavovskými předpisy, jejichž seznam naleznete na stránkách České advokátní komory www.cak.cz v sekci „stavovské předpisy“.

Veškerá potřebná či zákonem vyžadovaná poučení poskytujeme klientům ve smlouvě o poskytování právních služeb, kterou v souladu s našimi pojistnými podmínkami uzavíráme v písemné formě. Tato poučení se vztahují zejména ke střetu zájmů (§ 19 zákona o advokacii), povinnosti mlčenlivosti (§ 21 zákona o advokacii), pojištění profesní odpovědnosti při výkonu advokacie (§ 24a resp. § 24b zákona o advokacii) a mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů.

Některé informace nám však nevyhnutelně sdělíte ještě před uzavřením smlouvy o poskytování právních služeb. Takovými informacemi jsou především Vaše osobní údaje, abychom mohli ověřit, zda na naší straně není střet zájmů, a abychom s Vámi mohli komunikovat. Pro tento účel vyžadujeme pouze nezbytné minimum, zpravidla jen Vaše jméno a příjmení. Dále se z povahy věci dozvíme Vaše telefonní číslo nebo podrobnost elektronického kontaktu.

S Vašimi osobními údaji jsme povinni nakládat v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Naše společnost miller & miller advokáti, s.r.o. bude správcem i zpracovatelem Vašich osobních údajů. Zpracováním osobních údajů se rozumí i jejich pouhé uložení; ke zpracování Vašich osobních údajů tak nevyhnutelně dojde.

Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro splnění našich právních povinností, které vyplývají z výše uvedených právních a stavovských předpisů, jimiž jsme vázáni. Nad rámec tohoto účelu Vaše osobní údaje zpracovávat nebudeme.

Bude nám potěšením, stanete-li se našimi klienty a uzavřete-li s námi smlouvu o poskytování právních služeb v písemné formě, která obsahuje všechna potřebná poučení. Pokud se našimi klienty z jakéhokoli důvodu nestanete, přestaneme Vaše osobní údaje zpracovávat, aniž byste nás o to museli zvlášť žádat.